logo

Kunna : Candy

จาก "หนุมานอมพลับพลา"  สู่แพ็กเจกลูกอมเคี้ยวนุ่มกลิ่นผลไม้ไทย เป็นการนำความเป็นไทยมารวมกันในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากขึ้น โดยใช้วรรณคดีไทยที่คุ้นเคยมาเล่าเรื่องราวของลูกอมกลิ่นต่างๆ